Pożar i ewakuacja Drukuj
czwartek, 15 listopada 2007 02:03

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I EWAKUACJI LUDZI

 (aktualizacja: wrzesień 2009)

Ustala się następujące zasady postępowania na wypadek pożaru lub konieczności ewakuacji osób z innej przyczyny:

 

§1

Podręczny sprzęt gaśniczy jest rozmieszczony w następujących miejscach:

 1. hydranty - na klatkach schodowych, bezpośrednio przy drzwiach prowadzących na korytarze (parter, I i II piętro) oraz na salę gimnastyczną
 2. gaśnice proszkowe - w kancelarii i bibliotece,
 3. gaśnice pianowe rozmieszczone są na korytarzach.

§2

Drogi ewakuacyjne są oznakowane strzałkami przytwierdzonymi do ścian, a drzwi ewakuacyjne zielonymi rombami z napisem na białym tle "Wyjście ewakuacyjne". Wyjścia ewakuacyjne są oznakowane literami A, B.

Klucze od wyjść ewakuacyjnych A, B, znajdują się w komplecie w kancelarii.

Drzwi ewakuacyjne są oznaczone literami A, B.

 • A - drzwi główne wejściowe
 • B - drzwi w korytarzu od strony sali gimnastycznej

Drogi ewakuacyjne mają następujący przebieg:

 • od pracowni (sali) polonistycznej, historyczno-geograficznej, matematycznej, nr 16, fizycznej, biblioteki, klasy 1, 2, 3, pokoju nauczycielskiego korytarzami, klatką schodową do drzwi ewakuacyjnych A, a następnie na boisko
 • od klasy 5, 6, 7, 9 pracowni biologicznej, muzycznej, komputerowej, technicznej, sal gimnastycznych klatką schodową do drzwi ewakuacyjnych B, a następnie w stronę boiska
 • z szatni przez drzwi ewakuacyjne A.
 • §3

Postępowanie w przypadku pożaru w budynku szkolnym.

 1. Osoba dorosła, która dostrzeże zarzewie ognia (lub zostanie powiadomiona o tym przez dzieci) natychmiast wykonuje następujące czynności:
   • jeżeli w pomieszczeniu są uczniowie natychmiast nakazuje im opuścić pomieszczenie lub miejsce pożaru i po drodze zaalarmować dyrekcję szkoły lub innych nauczycieli. Jeżeli nie ma nikogo w pomieszczeniu - alarmuje inne osoby z prośbą o zawiadomienie kierownictwa szkoły o źródle ognia;
   • stara się ugasić zarzewie ognia dostępnymi środkami (gaśnica, hydrant lub będące pod ręką środki do tłumienia ognia), w żadnym przypadku nie wolno otwierać okien, aby me podsycić płomienia.
 2. W tym samym czasie zaalarmowany dyrektor dyżurny lub odpowiedzialny opiekun wieczornej imprezy uczniowskiej - przejmuje kierowanie dalszą akcją ratowniczą wykonując następujące czynności:
  1. ocenia zagrożenie dla życia i zdrowia osób będących w szkole i zarządza ewakuację osób z budynku szkoły oraz alarmuje Straż Pożarną (telefon 998);
 • gdyby pożar wydarzył się w godzinach popołudniowych lub wieczornych gdy nie ma już uczniów - wszelkie czynności i decyzje opisane wyżej podejmuje konserwator lub sprzątaczka, która po zaalarmowaniu Straży Pożarnej zawiadamia o zdarzeniu (natychmiast) dyrektora szkoły tel. (33) 841-33-21.
Sygnałem alarmowym do rozpoczęcia akcji ewakuacyjnej jest pięć krótkich dzwonków elektrycznych (w przypadku awarii elektryczności sygnałem jest okrzyk osób dorosłych na wszystkich kondygnacjach: POŻAR, POŻAR !)

§4

Przebieg akcji ewakuacyjnej.

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego o akcji ewakuacyjnej każdy nauczyciel lub opiekun pracujący w tym momencie z uczniami natychmiast wyprowadza uczniów z pomieszczenia na korytarz i zgodnie ze znakami drogi ewakuacyjnej wyprowadza uczniów na boisko i oczekuje dalszych rozporządzeń.
 2. Jeżeli doszło do pożaru podczas przerwy, nauczyciel dyżurujący prowadzi akcję na swoim korytarzu, kierując uczniów na drogi ewakuacyjne. Do uczniów w trakcie ewakuacji dołączają nauczyciele mający zajęcia na następnej lekcji.
 3. Pracownicy sekretariatu otwierają natychmiast drzwi oznaczone literą A, B. Pracowników sekretariatu dubluje woźna.
 4. Drogami ewakuacyjnymi należy poruszać się szybko i sprawnie, nie wolno biegać ani tamować ruchu!
 5. W miejscach krzyżowania się klatek schodowych i korytarzy mogą powstać "korki", dlatego ustala się następującą kolejność opuszczania gmachu:

·        najpierw osoby z parteru,

·        w drugiej kolejności: osoby z I piętra

·        na końcu: osoby z II piętra

Ostatnia opuszcza gmach osoba, która zarządziła ewakuację szkoły, po upewnieniu się, że wszyscy opuścili gmach.